انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
حضور فعال و پر رنگ انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک در جشنواره حرکت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

حضور فعال و پر رنگ انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک در جشنواره حرکت

انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک، با ارائه دستاوردهای دانشجویان دانشکده از جمله خودرو الکتریکی تکانه، گلایدر دستی، شناور بدون سرنشین، نشریه علمی تخصصی تکانه و...، در سومین جشنواره حرکت، حضوری چشمگیر داشت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7839.16330.fa
برگشت به اصل مطلب