انجمن علمی دانشجویی- مهندسی شیمی
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- حمید تقی‏کریمی 

  2- عبدالعزیز سلیمی اقدم

  3- حامد محمدی

  4- سینا مرادی 

  5- پوریا نیک نام 

  6- بابک طالقانی 

  7- سهیل منصوری 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7835.10495.fa
برگشت به اصل مطلب