انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
بازدید از کارخانه ی واگن سازی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/9 | 

AWT IMAGE

گروه بازدید کننده که 18 نفر بودند  راس ساعت 00 : 08صبح روز پنجشنبه 5 آذر  از درب جنوب دانشگاه حرکت کردند. پس از ورود به کارخانه  مهندس ساکت  از دانشجویان دکتری دانشکده ی مهندسی راه آهن در مورد  کارخانه و اهمیت و جایگاه آن در رفع نیاز واگن های ناوگان حمل و نقل ریلی توضیحاتی ارائه کرد و گفت:شرکت واگن سازی تهران، تولید کننده قطارهای نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر، ارائه دهنده خدمات تعمیرات و اورهال ناوگان ریلی برقی، ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در خصوص پروژه های مربوط به صنعت نقلیه ریلی بوده و با همکاری و مشارکت گروه بزرگی از کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی، نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا می کند، بطوریکه از ابتدای تاسیس آن، دستاوردهای درخشانی در جهت توسعه این صنعت کسب کرده و امید است با تکیه بر نیروی انسانی با تجربه، متخصص و کارآمد خود و با بکارگیری دانش اندوخته شده از شرکت های مطرح و با تجربه در این زمینه، و نیز بازتولید، بومی سازی و مدیریت این دانش، قدم های بسیار بزرگتری در جهت خودکفایی این صنعت کارآمد در سیستم های حمل و نقل برداردو در ادامه دانشجویان در قالب گروه هایی به بازدید ازخط تولید  و رنگ و فرآیند مونتاژ واگن های جدید یک طبقه خط فرودگاه و دوطبقه ی تهران-کرج پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7834.45232.fa.html
برگشت به اصل مطلب