انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- وحید علیزاده 

  2- نیما صالحی آهنگر

  3- مهدی صالح 

  4- بابک بادکوبه 

  5- سپیده سادات حسینی 

  6- علی ابریشمی 

  7- مصطفی شریفزاده

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.10484.fa
برگشت به اصل مطلب