انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر
معرفی برنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7831.7972.fa
برگشت به اصل مطلب