دانشکده مهندسی صنایع- تولید صنعتی
گرایش تولید صنعتی(تعریف ، دورس تخصصی واختیاری، برنامه پیشنهادی ترم به ترم)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گرایش تولید صنعتی

(تعریف ، دروس تخصصی و اختیاری ، برنامه پیشنهادی ترم به ترم)

 

هدف از این گرایش، تربیت کارشناسانی است که بتوانند به تجزیه و تحلیل و حل مسایلی از قبیل برنامه‏ریزی و کنترل تولید، کنترل کیفیت، افزایش کارآیی تولید و طرح ریزی واحدهای تولیدی بپردازند.

اشتغال: دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) این گرایش، می توانند در زمینه های زیر، کار نمایند:

بررسی مسایل تولیدی به صورت نظام یافته و ارایه راه حل، تأمین مواد اولیه و نیمه ساخته، بهره گیری مناسب از فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و زمان، برنامه ریزی تولید، طرح مناسب روش کار، کنترل کیفیت آماری محصولات، افزایش کارایی تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده، ارایه طرح های توسعه کارخانه و... . به عبارتی دیگر، فارغ التحصیلان این گرایش، در بخش های مهندسی تولید، مهندسی صنایع، برنامه ریزی و کنترل تولید، طرح و توسعه کارخانجات و مؤسسات تولیدی و نیز واحدهای ستاد طرح و برنامه و بهره برداری و وزارتخانه های مربوطه (وزارت صنایع) می توانند به کار بپردازند.

ضرورت و اهمیت:از آنجا که در تولید صنعتی، به فن بکارگیری مهارت های تکنیکی اقتصادی و استفاده مؤثر از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه، ساختمان و مواد، بالا رفتن کیفیت و... پرداخته می شود، عدم اطلاع صحیح از موارد فوق، ضرورت و اهمیت این گرایش را روشن می سازد.

آشنائی با دروس تخصصی:

مهندسی فاکتورهای انسانی:این درس، نظری است و در آن با سیستم های انسان- ماشین، شناخت فیزیکی انسان، رابطه بدن با دستگاهها، طراحی مناسب وسایل- که در آن شرایط بدن انسان در نظر گرفته شود و... ، آشنا خواهید شد. این درس می تواند آزمایشگاه و پروژه داشته باشد.

برنامه ریزی تولید:این درس، یکی از دروس شاخص و از مهم ترین دروس تخصصی شماست که دارای یک پروژه عملی نیز می باشد. در این درس، با برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت، مدل های ایستا و پویا، برنامه ریزی عملیات و... آشنا خواهید شد.

کنترل موجودی 2 :در این درس با مباحث تکمیلی موجودی 1، آشنا می شوید. مواردی مثل روش ها و مدل های خاص پیش بینی ، برنامه ریزی کلی تولید و ظرفیت، روش MRP و... آشنا می شوید.

کاربرد کامپیوتر:هدف از این درس، بالا بردن سطح علمی و افزایش توانایی دانشجویان در استفاده از نرم افزارهای مهندسی صنایع است. البته در حال حاضر، بسته به شرایط مختلف و در دانشگاه های مختلف، نرم افزارهای متنوعی تدریس می گردد.

 

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات:این درس نیز، یکی از دروس شاخص این گرایش است. در این درس، با روش های مدیریت نگهداری از ماشین آلات، مدل های زمانی تعمیرات پیشگیرانه آنها، استفاده بهینه از دوره عمر دستگاه و ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات آشنا می شوید. این درس دارای یک پروژه عملی است.

اصول مدیریت:در این درس، با مدیریت، تاریخچه، اصول مدیریت، برنامه ریزی و مدل های آن، سازماندهی، سازمانها، عوامل انسانی در مدیریت، کنترل و روش های آن و... آشنا خواهید شد.

زبان تخصصی :این درس، جزو دروس تخصصی هر چهار گرایش است و ضمناً ، از موارد امتحانی کنکورکارشناسی ارشد نیز می باشد. در این درس، مطالب متنوعی از دروس مختلف مهندسی صنایع، در قالب دروس انگلیسی بیان می شود.

پروژه طراحی ایجاد صنایع:در این درس (که بخش عملی آن در واقع، همان پروژه پایانی خواهد بود)، با مراحل کامل طراحی یک واحد صنعتی، از امکان سنجی اقتصادی تا ایجاد واحد صنعتی آشنا می شوید و یک پروژه عملی نیز، تحویل خواهید داد.

د: دروس تخصصی اجباری گرایش تولیدصنعتی

کد درس

نام درس

واحد

زمان ارائه درس یا پیشنیاز

61

زبان تخصصی

2

زبان خارجه

64

پروژه طراحی ایجاد صنایع

3

47 و 43

65

مهندسی فاکتورهای انسانی

3

46

66

برنامه ریزی تولید

3

48 و 49و 52

68

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 2

3

48

69

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

2

52و 49 و 48

70

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

3

56 و 25

43

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

46

جمع کل واحدها و ساعات

21

-

تذکر: دانشجویان باید کارآموزی 1 و 2 را اخذ کنند (بدون احتساب واحد) و هر کارآموزی در یک ترم مجزا و حداقل 204ساعت در یکی از مراکز صنعتی انجام شود.

هـ: دروس اختیاری گرایش تولید صنعتی (8 واحد)

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

زمان ارائه درس یا پیشنیاز

جمع

نظری

عملی

81

طرح ساختمان و تأسیسات صنعتی**

3

51

51

-

33 و 23

82

مدیریت مالی

2

34

34

-

43

83

طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت

3

51

51

-

52

87

مونتاژ مکانیکی

3

51

51

-

54

88

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد

3

51

51

-

43

90

ایمنی و بهداشت صنعتی

2

34

34

-

-

92

آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان

1

34

-

34

46 یا همزمان

94

برنامه ریزی حمل و نقل

3

51

51

-

26 و 52

95

پروژه

6-2

-

-

-

-

96

اصول شبیه سازی

3

51

51

-

06

97

تحلیل سیستم ها

3

51

51

 

05

67

مدیریت کیفیت

2

34

34

-

50

توضیح: کلیه دروس تخصصی و اختیاری سایر مجموعه های مهندسی صنایع می توانند بعنوان دروس انتخابی (اختیاری) در این مجموعه ارائه گردند.

** در این درس یک پروژه عملی توسط دانشجویان انجام خواهد شد.

برنامه پیشنهادی ترم به ترم

ترم اول

 

ترم دوم

نام درس

واحد

نام درس

واحد

ریاضی1

فیزیک 1

زبان

تربیت بدنی1

یکی از دروس معارف

نقشه کشی صنعتی 1

اقتصاد 1

4

3

3

1

2

2

2

 

ریاضی 2

فیزیک2

آز فیزیک1

استاتیک

کارگاه ماشین افزار1

یکی از دروس معارف

شیمی عمومی

اقتصاد2

4

3

1

2

1

2

3

2

مجموع

17

 

مجموع

18

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

تئوری احتمالات

روش های تولید1

کارگاه ماشین افزار2

مقاومت مصالح

اصول حسابداری

یکی از دروس معارف

برنامه نویسی کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

3

2

1

2

3

3

2

3

 

آمار مهندسی

تحقیق در عملیات1

اقتصاد مهندسی

علم مواد

آز فیزیک2

مبانی برق

آزشیمی

مهارت های زندگی

3

3

3

3

1

3

1

2

مجموع

19

 

مجموع

19

ترم پنجم

 

ترم ششم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

ارزیابی کار و زمان

کنترل کیفیت

نگهداری و تعمیرات

نقشه کشی 2

آز اندازه گیری دقیق

کارگاه جوش

یکی از دروس معارف

محاسبات عددی

3

3

3

2

2

1

2

2

 

کنترل موجودی1

کنترل پروژه

روشهای تولید2

تحقیق درعملیات 2

اختیاری

آز مبانی برق

یکی از دروس معارف

 

3

3

3

3

3

1

2

 

مجموع

18

 

مجموع

18

 

ترم هفتم

 

ترم هشتم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

کنترل موجودی 2

مهندسی فاکتورهای انسانی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

اصول مدیریت

زبان تخصصی

یکی از دروس معارف

اختیاری

3

3

3

2

2

3

 

 

طراحی ایجاد

کاربرد کامپیوتر

برنامه ریزی تولید

کارگاه ریخته گری

اختیاری

یکی از دروس معارف

تربیت بدنی 2

3

2

3

1

3

2

1

مجموع

16

 

مجموع

17

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5364.5907.fa.html
برگشت به اصل مطلب