دانشکده مهندسی صنایع- ارشد/ مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
توضیح رشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/9 | 

لجستیک و زنجیره تأمین

 ۱-مقدمه

  طبق شواهد و قرائن موجود، وجود نظام های تأمین و تدارک سنتی در کشور، اغلب نوعی عدم هماهنگی و یکپارچگی منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا، عدم تحویل به موقع کالاها، افزایش قیمت ها و در نهایت افزایش نارضایتی و کاهش عدالت در برخورداری مردم از کالاهای مورد نیاز خود مشاهده می شود؛ بطوریکه گاه درصد قابل توجهی از هزینه تمام شده کالا به دلیل ناهماهنگی های موجود در زنجیره تأمین رخ می دهد. عدم توجه کافی به امور لجستیکی در طول زنجیره تأمین، گردش هزینه قابل توجهی در مقایسه با رقم GDP کشور را موجب شده که هر گونه صرفه جویی در این هزینه ها، نتایج مثبتی را برای کشور در بر خواهد داشت.

  به منظور توسعه راهکارهای مناسب جهت رفع و یا کاهش مشکلات مذکور در سطح کشور و همچنین افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی، برخورد ریشه ای و اصولی با مسائل موجود با تکیه بر اصول علمی مدیریت زنجیره تأمین و همچنین مدیریت لجستیک به عنوان مهمترین زیربخش فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین، از طریق تربیت و بکارگیری متخصصین امور مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت لجستیک در سازمانها و شرکتها، امری ضروری می نماید.

  در همین راستا و با توجه به موقعیت ممتاز لجستیکی کشور عزیزمان ایران، طرح دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، پس از بررسی و مطالعه مباحث مطابق سرفصلهای زیر ارائه می شود.

۲-تعریف و اهداف

  دوره کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی – مهندسی بوده و از گرایش های دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع می باشد. در این گرایش، هدف تربیت متخصصانی با توان تحلیل، طرح ریزی و طراحی، پیاده سازی و بهبود عملکرد زنجیره های تأمین و فرایندهای جاری در آن با تأکید بر جنبه های مهندسی است.

۳-مهارتهای دانش آموختگان

  دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود بعنوان کارشناس ارشد، راه حل های علمی و کاربردی در زمینه طراحی، بهینه سازی ساختار و فرآیندهای زنجیره تأمین و بهبود عملکرد آنها و همچنین پیاده سازی سیستمهای مدیریت زنجیره تأمین ارائه نمایند.

۴- برنامه آموزشی

به طور خلاصه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین بصورت زیر می باشد که متعاقباً به شرح هر یک از آنها می پردازیم:

 

ردیف

نام درس

واحد

۱

دروس اصلی

۱۲

۲

دروس تخصصی اختیاری

۱۲

۳

سمینار و پایان نامه

۸

جمع

۳۲

 

الف- دروس جبرانی 

ردیف

نام درس

واحد

۱

اصول شبیه سازی

۳

۲

تحقیق در عملیات

۳

۳

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی I

۳

۴

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۳

 

 

 

 

ب- دروس اصلی  

ردیف

نام د رس

واحد

۱

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

۳

۲

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی

۳

۳

طراحی شبکه زنجیره تامین

۳

۴

مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل

۳

 

ج- دروس تخصصی و اختیاری  

ردیف

نام درس

واحد

۱

سیستم های توزیع و خرده فروشی

۳

۲

مدیریت تدارکات

۳

۳

مدیریت مواد و موجودیها در زنجیره تامین

۳

۴

مدیریت درآمد و تقاضا

۳

۵

شبیه سازی کامپیوتری: مدلسازی و بهینه سازی

۳

۶

هوشمندی و تحلیل زنجیره تامین

۳

۷

لجستیک بین الملل

۳

۸

زنجیره تامین سبز و پایدار

۳

۹

لجستیک بحران

۳

۱۰

طراحی انبار، جابجایی مواد و بسته بندی

۳

اخذ حداقل یک و حداکثر دو درس از بین دروس ۱۱ تا ۱۸ با نظر استاد راهنما

۱۱

برنامه ریزی عدد صحیح

۳

۱۲

برنامه ریزی پویا

۳

۱۳

برنامه ریزی غیر خطی

۳

۱۴

برنامه ریزی غیر قطعی

۳

۱۵

نظریه شبکه

۳

۱۶

نظریه بازی ها

۳

۱۷

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

۳

۱۸

استراتژی تولید و خدمات

۳

۱۹

مباحث منتخب در لجستیک و زنجیره تامین

۳

۲۰

درسی از دیگر گرایشها

۳

 

د- سمینار و پایان نامه 

ردیف

نام درس

واحد

۱

روش تحقیق

۱

۲

سمینار کارشناسی ارشد

۱

۳

پایان نامه کارشناسی ارشد

۶

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.14020.33643.fa.html
برگشت به اصل مطلب