دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/4 | 

AWT IMAGE

  نام دانشجو : مجید توتونی                                  E_mail: m_tootooni@iust.ac.ir

  استاد راهنما : دکتر مصطفی جعفری

  استاد مشاور : دکتر کامران شهانقی

  اساتید داور داخلی : دکتر ماکویی، دکتر نوری

  اساتید داور خارجی : دکتر حسنوی، دکتر اخوان

  مکان و زمان جلسه دفاع 4/8/94 : ساعت َ15: 16 سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع

  موضوع پایان نامه : توسعه یک مدل تحلیل کمّی ارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از مدلسازی عدم قطعیت

  چکیده : در فضای رقابتی سازمانها، قابلیت مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب و اثربخش جهت بقای سازمان، هنگام مواجهه با چالش‌های محیط کسب‌ و‌کار، بسیار حیاتی خواهد بود. این امر، نیاز به وجود نظام ارزیابی عملکرد سازمانی را اجتناب‌ناپذیر نموده است، به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف به عنوان یکی از عارضه‌های سازمان قلمداد می‌شود . کارت امتیازی متوازن یکی ازمناسب ترین مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی می‌باشد که شرکتهای موفق زیادی در دنیا از آن استفاده نموده و می‌نمایند. در مدل کارت امتیازی متوازن، نقشه‌های استراتژی به عنوان ابزاری مفید به منظور اجرای استراتژی مطرح هستند، اما اغلب بر مبنای ارتباطات علّت و معلولی مبهمی ساخته شده‌اند که از برون‌یابی داده‌های عملکرد گذشته و ارتباط ناقص با آینده‌های ممکن حاصل شده است. به منظور مدیریت عدم قطعیت‌های محیطی بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن، در این تحقیق از مفهوم پایداری در نقشه استراتژی سازمان استفاده شده است. با لحاظ کردن عدم قطعیت‌های محیطی مؤثر بر سازمان و ایجاد نقشه استراتژی پایدار برای سازمان، می‌توان آمادگی سازمان را در مواجهه با عدم قطعیت‌های استراتژیک در بلند مدت افزایش داد. جهت دستیابی به نقشه استراتژی پایدار در مواجهه با عدم قطعیتهای محیطی، ابتدا سناریوهای محیطی شناسایی و تبیین شده‌اند و در ادامه با استفاده از ترکیب تکنیک "ارزش خالص فعلی" ( NPV ) و رویکرد " تئوری بازی‌های با همکاری"، ارزش شاپلی هر یک از ابر مسیرهای نقشه استراتژی در هر سناریو تعیین می‌شود. در نهایت، پایداری هر یک از اجزاء نقشه استراتژی (ابر مسیرها)، با لحاظ کردن تمامی سناریوها همراه با احتمال وقوعشان، محاسبه شده و پایدارترین ترکیب انتخابهای استراتژیک با لحاظ کردن تمامی سناریوهای محیطی مشخص خواهد شد. مدل پیشنهادی این تحقیق در شرکت پست ایران پیاده سازی شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.41950.fa.html
برگشت به اصل مطلب