مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- کارکنان مرکز
کارکنان مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها


کارکنان مرکز

1-آقای محمد حاجی زاده

2-آقای محمد هادی بهادری

3-آقای اردشیر مالمیر


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.9216.13196.fa.html
برگشت به اصل مطلب