مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- دستاوردهای مرکز
دستاوردهای مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


دستگاه آزمایش شیارشدگی آسفالت

دستگاه آزمایش شیارشدگی آسفالت در این مرکز ساخته شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.9215.13195.fa.html
برگشت به اصل مطلب