مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- موافقتنامه پژوهشی
موافقتنامه همکاری های پژوهشی منعقده فی ما بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها


موافقتنامه همکاری های پژوهشی منعقده فی ما بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه علم و صنعت ایران

کلیات

بمنظور ایجاد ظرفیتهای جدید علمی و پژوهشی و استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی آزمایشگاهی دانشگاه و برای رفع نیازهای تحقیقاتی وزارت راه و ترابری در زمینه های روسازی، قیر و مخلوط های آسفالتی این موافقتنامه فی ما بین وزارت راه و ترابری به نمایندگی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری (که منبعد وزارتخانه نامیده می شود) و دانشگاه علم و صنعت ایران (که منبعد دانشگاه نامیده می شود) تنظیم و اجرا می گردد.

ماده (1)- مدت موافقتنامه

مدت موافقتنامه از تاریخ امضاء آن حداقل سه سال است و به مدت نامحدود می تواند ادامه یابد.

تبصره (1): انقضاء این موافقتنامه پیش از گذشت سه سال از انعقاد موافقتنامه با توافق دو طرف و یا پس از سه سال از اعلام کتبی یکی از طرفین بر چگونگی انقضاء بلامانع می باشد.

تبصره (2): هر کدام از طرفین پس از گذشت سه سال از انعقاد موافقتنامه با اعلام کتبی به طرف دیگر می تواند نسبت به خاتمه موافقتنامه اقدام نماید.

ماده (2)- تعهدات طرفین

1- تاسیس و استقرار واحد تحقیقاتی مشترک (اعم از مرکز یا پژوهشکده) جهت انجام تحقیقات مورد نیاز وزارت راه و ترابری در زمینه های روسازی، قیر و مخلوط های آسفالتی توسط طرفین موافقتنامه، که ارکان اصلی آن هیئت امناء، رئیس مرکز و شورای پژوهشی می باشد.

تبصره (1): هیئت امناء واحد پژوهشی همان هیئت امناء دانشگاه می باشد. شورای پژوهشی مرکب از دو نفر به معرفی از نمایندگان تام الاختیار پژوهشی وزارتخانه و رئیس واحد تحقیقاتی می باشد.

تبصره (2): رئیس واحدهای تحقیقاتی مشترک از میان متخصصین و صاحبنظران مربوطه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تائید وزارتخانه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می گردد.

تبصره (3): منابع مالی مورد نیاز واحدهای پژوهشی از محل اعتبارات دانشگاه نبوده و به شرح ذیل تامین می گردد:

الف- از محل انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز وزارتخانه، در صورت وجود ظرفیت اضافی واحد پژوهشی می تواند با سایر دستگاه ها قرارداد ببندد.

ب- از محل ارائه خدمات مشاوره های تخصصی به دستگاه های اجرایی و در صورت وجود ظرفیت اضافی به سایر دستگاه ها

ج- از محل دریافت کمکها و هدایا

2- وزارتخانه تعهد می نماید پروژه های مرتبط مورد نیاز خود را در چارچوب امکانات فراهم شده از طرف دانشگاه به واحد پژوهشی واگذار نماید.

3- واحد پژوهشی متعهد می گردد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مورد نیاز وزارتخانه و در چارچوب قرارداد مشاوره منعقده فی ما بین توسط واحد پژوهشی اقدام نماید.

4- دانشگاه متعهد می گردد خدمات پشتیبانی پژوهشی مورد نیاز واحد پژوهشی را در حد سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه تامین کند.

ماده (3)- نحوه اداره واحد مرکز

نحوه اداره مرکز و  انجام سایر امور آن، طبق اساسنامه های که نوشته می شود خواهد بود.

ماده (4)- این توافقنامه در (4) ماده و پنج تبصره و 3 بند در سه نسخه تنظیم و در تاریخ 01/12/84 به امضاء طرفین رسیده است.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3510.3528.fa.html
برگشت به اصل مطلب