مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
فاز دوم پروزه تراکم لایه های آسفالتی ضخیم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فاز دوم پروزه" ارائه راهکارهای اجرایی جهت تراکم لایه های آسفالتی ضخیم" به پژوهشکده حمل و نقل تحویل داده شد.(29/2/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3628.fa.html
برگشت به اصل مطلب