مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
تحویل مرحله اول پرزه آزمایش های غیر مخرب دانسیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فاز اول پروزه"ارزیابی آزمایش های غیر مخرب در تعیین دانسیته لایه های روسازی"به پژوهشکده حمل و نقل ارسال شد.(8/7/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3619.fa.html
برگشت به اصل مطلب