مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تعیین اصطکاک روسازی راه
دستگاه تعیین اصطکاک رویه‌های روسازی راه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستگاه تعیین اصطکاک رویه‌های روسازی راه دستگاه تعیین اصطکاک رویه‌های روسازی راه

 هدف : تعیین اصطکاک رویه‌های روسازی راه و یا نمونه‌های آزمایشگاهی

  پس از مراحل آماده‌سازی و استقرار و تراز نمودن دستگاه بر روی سطح مورد نظر و تنظیم پاندول ( آونگ ) دستگاه به حالت افقی و شاخص اندازه‌گیری عدد اصطکاک به روی صفر ، با رها کردن ناگهانی پاندول ، بر اثر ایجاد اصطکاک بیش کفشک پاندول و سطح روسازی ، شاخص اندازه‌گیری به اندازه‌ای حرکت نموده که با قرائت عدد مربوطه شاخص اصطکاک سطح رویه راه مشخص می‌گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3287.3332.fa.html
برگشت به اصل مطلب