مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- معاونت مرکز
معاونت مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


معاونت مرکز

معاون مرکز،طبق بند 3 از ماده 6 اساسنامه مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی توسط رییس مرکز تعیین می گردد.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3227.3264.fa.html
برگشت به اصل مطلب