مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- حمام آب مارشال
حمام آب مارشال ( حمام آسفالت )

حذف تصاویر و رنگ‌ها

حمام آب مارشال ( حمام آسفالت ) حمام آب مارشال ( حمام آسفالت )

هدف : تنظیم دمای نمونه آسفالت متراکم و اشباع کردن آنها

نمونه‌های متراکم شده با چکش مارشال به مدت 25 الی 30 دقیقه در حمام آب مقطر مجهز به ترموستات با کنترل دما در 60 درجه سانتیگراد قبل از تعیین استحکام و روانی آنها قرار می‌گیرند
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3184.3327.fa.html
برگشت به اصل مطلب