مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- پروژه های تحقیقاتی
پروژه های تحقیقاتی مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


 پروژه های تحقیقاتی مرکز

 در حال حاضر دو پرژه تحقیقاتی توسط مرکز در حال انجام است.

 1- پروژه ارزیابی آزمایش‌های غیر‌مخرب در تعیین دانسیته روسازی

  2- ارائه راهکارهای اجرایی جهت تراکم لایه های آسفالت ضخیم


 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3177.3276.fa.html
برگشت به اصل مطلب