مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اهداف
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


اهداف

 1- توسعه و گسترش کاربردی در زمینه قیر

 2- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی در زمینه مخلوط های آسفالتی

 3- همکاری پژوهشی با موسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3169.3198.fa.html
برگشت به اصل مطلب