معاونت دانشجویی- معرفی
معاونت دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/5 | 


نام : دکتر حامد
نام خانوادگی : سعیدی گوگرچین
رتبه علمی:  دانشیار دانشکده مهندسی خودرو
تلفن داخلی : ۷۷۴۹۱۰۲۵ - ۷۳۲۲۸۴۰۰
پست الکترونیکی : hsaeidiiust.ac.ir

 

    اهم وظایف معاون دانشجویی   
ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحد‌های ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
 
v  ایجاد تعامل سازنده با سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویی به منظور بهره‌مندی و حداکثر ظرفیت و توانمندی‌های نهادهای مذکور؛
 
v تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
 
v اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های موجود؛
 
v تبیین سبک زندگی مطلوب و ارتقای بهره وری زندگی دانشجویی؛
 
v برنامه‌ریزی، تامین و نظارت بر  خدمات رفاهی، خوابگاهی، مشاوره‌ای و سلامت، بهداشتی و درمانی و تسهیلات مالی دانشجویان؛

vبرنامه‌ریزی و نظارت بر امور مرتبط با تغذیه دانشجویان و کنترل کمی و کیفی آن؛
 
vارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان و ارایه گزارش آن به رییس دانشگاه؛
 
v برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات کمیته انضابطی بدوی دانشجویی، جلسات کمسیون موارد خاص و هیات نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و اجرای مصوبات آن‌ها؛
 
v ظرفیت سازی برای مشارکت و همیاری دانشجویان در برنامه‌های مختلف دانشجویی؛
 
v ایجاد بستر مناسب و مطلوب برای صیانت از حقوق دانشجویی؛
 
v مطالعه و ارایه پیشنهاد مناسب برای حل مسایل و مشکلات دانشجویی به منظور اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح؛
 

 

                                                    
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.18929.61004.fa.html
برگشت به اصل مطلب