معاونت دانشجویی- واحد طرح و برنامه
معرفی طرح و برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
      نام خانوادگی : گودینی
      نام : آزاده 
     سمت: کارشناس طرح و برنامه
     تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۸۴۰۳ 
     تلفن داخلی: ۸۴۰۳                
    پست الکترونیکی: 

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.18925.63478.fa.html
برگشت به اصل مطلب