معاونت دانشجویی- مدیریت امور دانشجویان
مدیر امور دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
             مدیرامور دانشجویان 

           

    مشخصات فردی :

نام خانوادگی : قوسی

                                                                          نام : روزبه

                                           رتبه علمی : استادیار(عضو گروه مهندسی صنایع و کیفیت)
تلفن :      ۷۳۲۲۸۴۰۴

                                                                         دورنگار:    ۷۷۴۹۱۲۳۳

             ایمیل :     ghousi iust.ac.ir


مدیریت دانشجویی یکی  از فعالترین حوزه ها در سطح دانشگاه به شمار می آید. از آن جا که هدف اصلی از تاسیس دانشگاه ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعداد های افراد جامعه است وانجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه  زندگی و فعالیت های اجتماعی  و معیشتی  آنان دارد لذا مدیریت دانشجویی  با فراهم  ساختن زمینه  مناسب و مساعد برای  تامین رفاه دانشجویان کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه  انجام می دهد.

ردیف

اهم فعالیت

۱

تهیه و تنظیم برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویان با هماهنگی معاون دانشجوئی

۲

ظرفیت سازی برای مشارکت دانشجویان در برنامه های دانشجوئی

۳

ایجاد بستر مطلوب برای صیانت از حقوق دانشجوئی

۴

نظارت و کنترل بر ارائه خدمات رفاهی مربوط به دانشجویان

۵

نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجوئی دانشکده ها و واحدهای آموزشی تابعه دانشگاه

۶

تامین بهداشت و درمان دانشجویان و اجرای مستمر نظام سلامت دانشجویان بر اساس مقررات مربوط

۷

نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط

۸

نظارت و کنترل بر خدمات مربوط به امور تغذیه دانشجویان

 
                                                            شرح حال علمی و سوابق مدیر امور دانشجویان

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=58.10049.17289.fa
برگشت به اصل مطلب