- اهداف و مأموریت‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   اهـداف، مأمـوریت‏هـا

  

  اهـداف

  مدیریت و پشتیبانی پژوهش در زمینه انرژی و محیط زیست و سازماندهی تحقیقات در خصوص مسائل مدیریت انرژی، محیط زیست و انرژیهای نو و همچنین بررسی راهکارهای جایگزینی منابع انرژی تجدید ناپذیر با منابع تجدید پذیر با استفاده از روشهای علمی و عملی.

 

  مأموریت‏ها

  پژوهشکده سبز جهت پژوهش در زمینه انرژی و محیط زیست تاسیس گــردیده است.
اساسی ترین کار پژوهشکده بررسی نحوه کاهش مصرف انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست بوده و مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را همراه با موضوعات علمی و نوین در نظر گرفته و به حل مشکل انرژی در کشور می‏پردازد. همچنین پژوهشکده سعی دارد راهکارهای جایگزینی منابع انرژی تجدید ناپذیر را با منابع انرژی تجدید پذیر بررسی کند و از روشهای علمی و عملی استفاده نماید تا میزان مصرف انرژی تجدید ناپذیر کاهش یابد.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.8271.10767.fa.html
برگشت به اصل مطلب