مرکز تحقیقات سیمان - آزمایشگاه تجزیه شیمیایی
آزمایشگاه تجزیه شیمیایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه تجزیه شیمیایی که به تجهیزاتی نظیر دستگاه اسپکتروفتومتر (UV-vis) ، دستگاه فلیم فتومتر، دستگاه کالریمتر یا اندازه گیری گرمای هیدراتاسیون، کوره های مختلف، و … مجهز می‌باشد، خدمات آزمایشگاهی و تجزیه شیمیائی چه از نوع تر و چه دستگاهی را برای پروژه های پژوهشی دانشگاهی و صنعتی فراهم می سازد. این آزمایشگاه نه تنها کلیه خدمات مرتبط به مواد معمول در صنعت سیمان را بلکه توانایی ارائه خدمات تجزیه ای غیر معمول را نیز دارد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10392.17979.fa.html
برگشت به اصل مطلب