امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- آیین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر
آیین نامه های دانشجویان شاهدو ایثارگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/5 | 
آیین نامه های داخلی

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه و ممتاز شاهدو ایثارگر دانشگاه

آیین نامه های وزارت علوم

آیین نامه تسهیلات آموزشی

آیین نامه نقل و انتقال

 
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find-5.17815.63581.fa.html
برگشت به اصل مطلب