امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- دل نوشته 1
شهیدسید مرتضی آوینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

 شاید جنگ خاتمه یافته باشد ، اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت .

 و زنهار ! این غفلتی که من و تو را در خود گرفته است ، ظلمات قیامت است.


  عجب از ما واماندگان زمینگیر که در جستجوی شهدا به قبرستان ها می آئیم ، این خود دلیلی است برآنکه از حقیقت عالم هیچ نمی دانیم . مرده آن است که نصیبی از حیات طیبه شهدا ندارد ، و اگر چنین است از ما مرده تر کیست؟


نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.10822.23473.fa.html
برگشت به اصل مطلب