امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- دل نوشته 1
در وصف رهبر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
استاد عارف حسن زاده آملی:
«عزّت و شکوت روز افزون آن قائد اُسوه ی زمان را همواره از حقیقه الحقائق مسئلت دارم و امیدوارم دادار عالم و آدم همواره سالار و سرورم را سالم و مسرور دارد».
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.10822.23353.fa.html
برگشت به اصل مطلب