امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- دل نوشته 1
رقصی چنین...

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست!

 

 ارسال شده از طرف:الف-ن

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.10822.19196.fa.html
برگشت به اصل مطلب