معاونت اداری و پشتیبانی- آئین نامه ها و بخشنامه ها
آئین نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 آئین نامه ارتقاء رتبه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 

 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علم و صنعت ایران
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-48.14513.38788.fa.html
برگشت به اصل مطلب