گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
Advanced Materials-2012

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1st Annual World Congress of Advanced Materials-2012
6-8 June-2012, Beijing, China
http://www.Bitconferences.com/wcam2012
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find-43.8602.23589.fa.html
برگشت به اصل مطلب