گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
second International conference on Information Science

حذف تصاویر و رنگ‌ها

second International conference on Information Science, Automation and Material System

 (ISAM 2012) 

April 21-22,2012, Changsha, China

http://www.iser-association.org/ISAM2012/Home/

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://www.iust.ac.ir/find-43.8602.23057.fa.html
برگشت به اصل مطلب