گروه پژوهشی مواد- اعضای هیئت علمی
  

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• گروه متالورژی صنعتی

دکتر سید محمدعلی بوترابی

دکتر سعید شبستری

دکتر مهدی دیواندری

 دکتر حسن ثقفیان

دکتر سعید رستگاری

 دکتر علیرضا خاوندی

• گروه متالورژی استخراجی

دکتر محمدرضا ابوطالبی

دکتر سید حسین سیدین

 دکتر منصور سلطانیه

 • گروه سرامیک 

 دکتر حمیدرضا رضایی

 دکتر جعفر جوادپور

 دکتر علی بیت الهی

 دکتر علی رضا میر حبیبی

دکتر فرهاد گلستانی فرد 

دکتر حسین سرپولکی 

دکتر رحیم نقی زاده

 • گروه پژوهشی مواد

دکتر سمیه اعلم الهدی

دکتر حمیدرضا جعفریان

دکتر سید مرتضی مسعود پناه

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://www.iust.ac.ir/find-43.8447.11501.fa.html
برگشت به اصل مطلب