گروه پژوهشی مواد- اعضا
 

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر سید محمدعلی بوترابی

دکتر سعید شبستری

دکتر مهدی دیواندری

دکتر محمدرضا ابوطالبی

دکتر سید حسین سیدین

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://www.iust.ac.ir/find-43.8146.11500.fa.html
برگشت به اصل مطلب