مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آیین نامه و فرم ها
مجوز سفرهای اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEفرم درخواست مجوز برگزاری سفرهای اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGEآیین نامه سفرهای اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.17263.46198.fa
برگشت به اصل مطلب