امور فرهنگی و فوق برنامه- فرم درخواست اردو
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرم اردوها:

فرم درخواست اردو pdf

فرم تعهد نامه مسئول دانشجویی اردو pdf

فرم حمل و نقل pdf

فرم هزینه مالی اردوهای فرهنگی pdf

فرم تعهد استاد (اردوی درسی و علمی) pdf

فرم ناظر اردو pdf

فرم گزارش کارشناس فرهنگی pdf

--------------------------------------------

فرم پذیرایی:

فرم پذیرایی (ویژه امور دانشجویان) pdf
فرم پذیرایی (ویژه امور خوابگاهها) pdf

--------------------------------------------

مجور حراست:

مجوز حراست pdf

--------------------------------------------

فرم در خواست مجوز تشکل ها:

فرم در خواست مجوز فعالیت pdf

فرم مالی (ویژه حسابداری) pdf

راهنمای تکمیل فرم pdf

------------------------

فرم کرسی های آزاد اندیشی:

فرم درخواست برگزاری کرسی های آزاداندیشی pdf

فرم نظرسنجی کرسی های آزاداندیشی pdf

-----------------------

فرم نشریات:

فرم درخواست مجوز انتشار نشریه pdf

فرم تغییر مشخصات نشریه pdf

فرم درخواست شکایت pdf

-----------------------

فرم کانونها:

  • فرم در خواست فعالیت در کانون ها pdf
  • فرم تعهد نامه برگزاری مراسم و برنامه در کانون ها pdf
  • فرم برگزاری کلاس pdf
  • فرم تسویه حساب مالی کلاسهای کانون pdf
  • فرم مالی کانون ها pdf
  • فرم مشخصات مدرس pdf
  • فرم ریز فعالیت های کانون pdf
  • فرم مجوز ورود مهمان pdf

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.6888.30335.fa
برگشت به اصل مطلب