امور فرهنگی و فوق برنامه-  دبیرخانه هیأت نظارت
معرفی دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌ها

  مجوز کلیه مراسم و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و ... دانشجویان توسط ارائه فرم مخصوص به دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌ها و طرح در جلسه هیأت نظارت بر تشکل‌ها صادر می‌گردد. در حال حاضر تشکل های بسیج دانشجویی، مجمع دفاتر فرهنگی، هیأت محبان الحسین(ع)، مجمع دانشجویان حزب ا...، انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی آرمان، انجمن اسلامی رویشو مجمع بزرگداشت شهداء و ایثارگران به صورت قانونی فعالیت می نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.13342.8474.fa.html
برگشت به اصل مطلب