دانشکده مهندسی برق- فراخوان
دستور العمل اصلاحیه امتحانات غیر حضوری نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/14 | 

./files/ee/roushaan_۱۲۸b۷/files/%D۸%AF%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴_%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%AD%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%AA_%DB%B۹%DB%B۹%DB%B۱_%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AC%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۸%B۵%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%AD_%DB%B۱.pdf
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.17268.62176.fa
برگشت به اصل مطلب