دانشکده مهندسی برق- جزوات وکتب مفید
اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/13 | 
این کتاب شامل هشت فصل میباشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.13915.27028.fa.html
برگشت به اصل مطلب