دانشگاه علم و صنعت ایران- دروس دوره کارشناسی ورودیهای 86
برنامه دوره کارشناسی ورودیهای 86

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

دروس دوره کارشناسی  مهندسی عمران   (ورودیهای 86 و  بعد از آن)

 

 

    جدول 1-توزیع واحد:

 

ردیف

نوع دروس

تعداد واحد

1

دروس عمومی

22

2

دروس پایه

26

3

دروس اصلی

71

4

دروس تخصصی

11

5

دروس اختیاری

12

جمع

142

 

    جدول 2- دروس پایه:

    دروس پایه: (26 واحد)

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه درس

نظری

عملی

جمع

1

ریاضی 1

3

48

-

48

_____

2

ریاضی عمومی 2

3

48

-

48

ریاضی عمومی 1

3

معادلات دیفرانسیل

3

48

-

48

ریاضی عمومی 2 یا همزمان

4

برنامه نویسی کامپیوتر

3

48

-

48

نیمسال دوم به بعد

5

محاسبات عددی

2

32

 

32

معادلات دیفرانسیل- برنامه نویسی کامپیوتر

6

آمار و احتمالات مهندسی

3

48

-

48

معادلات دیفرانسیل

7

فیزیک 1(حرارت و مکانیک)

3

48

-

48

ریاضی عمومی 1 یا همزمان

8

آزمایشگاه فیزیک 1

1

-

32

32

فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)

9

فیزیک 2(الکتریسیته و مغناطیس)

3

48

-

48

فیزیک1 (حرارت و مکانیک)-ریاضی عمومی 2 یا همزمان

10

مهندسی محیط زیست

2

32

 

32

نیمسال دوم به بعد

 

  جدول 3-دروس اصلی:

دروس اصلی الزامی: 71 واحد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

ساعت جمع

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

1

رسم فنی

1

16

-

16

______

2

نقشه برداری 1 و عملیات

2

16

32

48

ریاضی عمومی1

3

مصالح ساختمانی

1

16

-

16

زمین شناسی مهندسی

4

تکنولوژی بتن

1

16

-

16

مصالح ساختمانی- مقاومت مصالح 1

5

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

2

32

-

32

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

6

استاتیک

3

48

-

48

ریاضی عمومی 1

7

دینامیک

3

48

-

48

استاتیک

8

مقاومت مصالح 1

3

48

-

48

استاتیک

9

تحلیل سازه ها1

3

48

-

48

مقاومت مصالح 1

10

تحلیل سازه ها 2

3

48

-

48

محاسبات عددی – تحلیل سازه ها1

11

اصول مهندسی زلزله

3

48

-

48

تحلیل سازه ها 2

12

سازه های بتن آرمه 1

3

48

-

48

تکنولوژی بتن- آزمایشگاه تکنولوژی بتن- تحلیل سازه ها1

13

سازه های بتن آرمه 2

3

48

-

48

سازه های بتن آرمه 1

14

پروژه بتن آرمه

1

 

32

32

سازه های بتن آرمه 2- تحلیل سازه ها 2

15

سازه های فولادی 1

3

48

-

48

تحلیل سازه 1

16

سازه های فولادی 2

2

32

-

32

سازه های فولادی 1

17

پروژه سازه های فولادی

1

-

32

32

تحلیل سازه ها2-سازه های فولادی2

18

زمین شناسی مهندسی

2

32

-

32

پس از نیمسال اول

19

مکانیک خاک

3

48

-

48

دینامیک- مقاومت مصالح 1-زمین شناسی مهندسی

20

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

-

32

32

مکانیک خاک

21

مهندسی پی

2

32

-

32

مکانیک خاک- سازه های بتن آرمه1

22

مکانیک سیالات

3

48

-

48

دینامیک

23

هیدرولیک

2

32

-

32

مکانیک سیالات

24

آزمایشگاه هیدرولیک

1

-

32

32

مکانیک سیالات- هیدرولیک یا همزمان

25

هیدرولوژی مهندسی

2

32

-

32

مکانیک سیالات- آمار و احتمالات مهندسی

26

روشهای اجرایی ساختمان

2

16

32

48

سازه های فولادی2-اصول و مبانی معماری و شهرسازی- سازه های بتن آرمه2

27

راهسازی

3

48

-

48

مکانیک خاک- نقشه برداری1 و عملیات- زمین شناسی مهندسی

28

پروژه راهسازی

1

-

32

32

راهسازی- متره و برآورد پروژه

 

29

روسازی راه

2

32

-

32

مصالح ساختمانی-آزمایشگاه مصالح ساختمانی- راهسازی

30

متره و برآورد پروژه

1

8

16

24

اصول و مبانی معماری و شهرسازی یا همزمان

31

کارآموزی

1

 

 

 

پس از سال دوم و به مدت 10 هفته

32

نقشه کشی ساختمان

1

 

32

32

رسم فنی

33

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

 

32

32

مصالح ساختمانی

34

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

1

 

32

32

آزمایشگاه مصالح ساختمانی –مصالح ساختمانی و مقاومت مصالح1

35

اصول مهندسی ترافیک

2

32

-

32

آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی

36

مهندسی ترابری

2

32

-

32

آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی

  

  جدول4-دروس تخصصی:

دروس تخصصی: 11 واحد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

ساعت جمع

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

1

ماشین آلات ساختمانی

2

32

-

32

مکانیک خاک- راهسازی یا همزمان

2

مقاومت مصالح 2

3

48

-

48

مقاومت مصالح 1

3

اصول مدیریت ساخت

3

48

-

48

روشهای اجرایی ساختمان – ماشین آلات ساختمانی- مهندسی سیستمها

4

اصول مهندسی سد

2

32

-

32

مکانیک خاک- هیدرولیک

5

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

-

32

32

مقاومت مصالح1

6

زبان تخصصی

2

32

-

32

سال سوم به بعد

7

پروژه تخصصی

3

48

-

48

سال آخر تحصیل

8

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

3

32

32

64

هیدرولوژی مهندسی

9

سیستمهای انتقال آب (بناهای آبی)

3

48

-

48

مکانیک خاک- هیدرولیک

10

آب های زیرزمینی

3

48

-

48

هیدرولوژی مهندسی

11

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

3

48

-

48

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

12

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1

-

32

32

مکانیک سیالات

13

مکانیک خاک2

2

32

-

32

مکانیک خاک 1

14

اصول مهندسی ژئوتکنیک

2

32

-

32

مکانیک خاک 2

15

سازه های مدفون

3

48

-

48

مهندسی پی

16

اصول مهندسی تونل

2

32

-

32

مهندسی پی

17

آزمایشگاه ژئوتکنیکی

1

-

32

32

اصول مهندسی ژئوتکنیک

18

راه آهن

2

32

-

32

روسازی راه و یا همزمان

19

ماشین آلات راهسازی

2

32

-

32

راهسازی یا همزمان

20

آزمایشگاه قیر و آسفالت (روسازی)

1

-

32

32

روسازی راه

 

 جدول5-دروس اختیاری:

دروس اختیاری: 12 واحد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

ساعت جمع

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

1

اصول مهندسی بندر

2

32

-

32

هیدرولوژی مهندسی- سازه های بتن آرمه 2

2

بارگذاری

2

32

-

32

تحلیل سازه های 2 یا همزمان

3

ترمیم ساختمانها

2

32

-

32

سازه های فولادی2- سازه های بتن آرمه 2

4

بهینه سازی سازه ها

3

48

-

48

مهندسی سیستمها- تحلیل سازه های 2

5

اصول مهندسی پل

2

32

-

32

سازه های فولادی2-سازه های بتن آرمه2

6

سازه های بنایی

2

32

-

32

تحلیل سازه های 2

7

سازه های چوبی

2

32

-

32

تحلیل سازه های 2

8

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

2

32

-

32

محاسبات عددی- تحلیل سازه های 2

9

طراحی معماری

2

16

32

48

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

10

مهندسی سیستمها

2

32

-

32

آمار و احتمالات مهندسی- ریاضی عمومی2

11

تاسیسات مکانیکی و برقی

2

32

-

32

رسم فنی- نقشه کشی ساختمان- مکانیک سیالات

12

تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها

2

32

-

32

آمار و احتمالات مهندسی-تحلیل سازه های1

13

اجزاء محدود مقدماتی

2

32

-

32

تحلیل سازه های 2

14

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

3

48

-

48

مهندسی محیط زیست

15

فاضلاب صنعتی

2

32

-

32

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

16

آلودگی هوا و روشهای کنترل

2

32

-

32

مهندسی محیط زیست

17

هیدرولوژی آماری و پروژه

3

32

32

64

هیدرولوژی مهندسی

18

ماشینهای آب

2

32

-

32

هیدرولیک

19

سدهای کوتاه

2

32

-

32

مکانیک خاک

20

مبانی GIS و کاربرد آن در منابع آب

2

32

-

32

هیدرولیک- هیدرولوژی مهندسی-

آب های زیرزمینی

21

اقتصاد مهندسی و منابع آب

2

32

-

32

مهندسی سیستمها

22

مهندسی زه کشی

2

32

-

32

آبهای زیرزمینی

23

فتوگرامتری

2

32

-

32

راهسازی

24

اصول مهندسی فرودگاه

2

32

-

32

روسازی راه

25

ترمیم و نگهداری راه

2

32

-

32

روسازی راه

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9501.14213.fa
برگشت به اصل مطلب