دانشگاه علم و صنعت ایران- مجید ایلچی قزاآن
دکتر مجید ایلچی قزاآن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

AWT IMAGE

مجید ایلچی قزاآن

استادیار

رتبه علمی

سازه

گروه آموزشی

73227133 - (9821+)

تلفن

77240398 - (9821+)

نمابر

ilchi AT iust.ac.ir

پست الکترونیکی

محل کار: دانشکده مهندسی عمران (ساختمان شماره 2)، طبقه 5 - اتاق 506

دوره پژوهشی و تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396 تا 1397

پسا دکترا

دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392 تا 1396

دکترا

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

Link to Google Scholar

Link to Publons

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • Machine learning

 • Structural reliability

 • Structural optimization

 • Multi-objective optimization

 • Structural health monitoring and damage detection

طرح تحقیقاتی: طراحی بهینه سازه‌های بزرگ مقیاس با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری (استاد میزبان: دکتر علی کاوه، دانشگاه علم و صنعت ایران، خرداد ۹۶ - شهریور ۹۷)

عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی لرزه‌ای بهینه سازه‌های اسکلتی پرمتغیر (استاد راهنما: دکتر علی کاوه، دانشگاه علم و صنعت ایران)

عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد: ترکیب روش‌های فراکاوشی در طراحی بهینه سازه‌های اسکلتی تحت قیدهای فرکانسی و مقاومتی (استاد راهنما: دکتر علی کاوه، دانشگاه علم و صنعت ایران)

دروس ارائه شده

- مقطع کارشناسی

 • استاتیک

 • تحلیل سازه‌ها

 • سازه‌های بتن‌آرمه

 • بارگذاری

 • پروژه سازه‌های بتن‌آرمه

 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن

- مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری:

 • محاسبات نرم

 • قابلیت اعتماد سازه

 • پایداری سازه

 • اجزا محدود پیشرفته (غیرخطی)

 • سازه‌های بتن‌آرمه پیشرفته

سوابق اجرائی

 • رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1400 تاکنون

 • عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 139۷ تا کنون

افتخارها و جوایز

 • برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان (تسهیلات دوره پسادکتری)

 • برگزیده جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان (تسهیلات دوره پسادکتری)

 • برگزیده جایزه آموزشی-پژوهشی بنیاد ملی نخبگان 1395

 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران 1394

 • برگزیده جایزه آموزشی-پژوهشی بنیاد ملی نخبگان 1394

 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران 1393

 • دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰

تالیف کتاب

مقالات ISI

مقالات ISC

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.18371.55153.fa.html
برگشت به اصل مطلب