دانشگاه علم و صنعت ایران- معرفی گرایش‌های تحصیلی کارشناسی ارشد
گرایش‌های تحصیلی کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE گروه آموزشی آب و محیط زیست 

 • مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
 • مهندسی عمران - مهندسی مدیریت آب

 • مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

 AWT IMAGE گروه آموزشی حمل و نقل 

 • مهندسی عمران - مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل

AWT IMAGE گروه آموزشی راه و ترابری 

 • مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری

AWT IMAGE گروه آموزشی ژئوتکنیک 

 • مهندسی عمران - مهندسی ژئوتکنیک

 • مهندسی عمران - مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

AWT IMAGE گروه آموزشی سازه 

 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.1664.1093.fa.html
برگشت به اصل مطلب