دانشگاه علم و صنعت ایران- مرتضی رئیسی دهکردی
دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مرتضی رئیسی

دانشیار

رتبه علمی

سازه

گروه آموزشی

8130

تلفن

77240398 - (09821)

نمابر

mraissi AT iust.ac.ir

پست الکترونیکی

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم - اتاق 3116

تحصیلات:

دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382

دکترا

دانشگاه صنعتی شریف، 1371

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان، 1368

کارشناسی

آدرس پستی: دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده عمران - تهران، نارمک، کد پستی 13114-16846

UNIVERSITY EDUCATION

1999 - 2003 Ph.D., Structural Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, IRAN

1990 - 1992 M.Sc., Structural Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN,

(GPA = 17.38 out of 20)

1984 - 1989 B.Sc., Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, IRAN,

(GPA = 16.22 out of 20)

THESES

Analysis and Design of Dome Space Structures with Artificial Neural Networks , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2003. (in Persian)

Investigating Behaviour of Two-way Slabs Reinforced with Perforated Steel Plates, Master's Thesis, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1992. (in Persian)

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Iranian Construction Engineers Organization, Grade One. (1992- …)

Iranian Construction Engineers Organization, Member of Central Council. (1999-2008)

Dean of Iranian Construction Engineers Organization, Province of Charmahl & Bakhtiari. (1997-2007)

Iranian Association of Official Experts, Expert. (2003- …)

Manager of Retrofitting of schools, Iran. (2004- ….)

ACADEMIC EXPERIENCE

2007 - School of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

2010 - Assistant Professor

M.Sc. Level Teaching : Advanced Eng. Math., Advanced Steel Structures, Earthquake Effects on Special Structures.

B.Sc. Level Teaching : Dynamics, Loading, Earthquake Engineering.

Full time and Part time

1992-2007 Sharekord Uni. and Islamic Azad Uni.

M.Sc. Level Teaching : Advanced Eng. Math, Dynamics of Structures, Finite Elements, Earthquake Engineering.

B.Sc. Level Teaching : Design of Steel Structures I and II, Design of Reinforced Concrete Structures I and II, Loading, Earthquake Engineering, Solid Mechanics, Structural Engineering I and II, Strength of Materials.

RESEARCH INTERESTS

1) Retrofit of Structures

2) Earthquake Engineering & Nonlinear Dynamic Problems

3) Nonlinear Finite Elements

BOOKS

- مرتضی رئیسی دهکردی- امیر اصولی طالش ، آنالیز سه بعدی سیستم های ساختمانیETABS))، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، 1371

- مرتضی رئیسی دهکردی- مرتضی علیزاده- حبیب خدا بخشی، طراحی کاربردی و آئین نامه ای سازه های فولادی، نشر نوآور، 1392

JOURNAL

- A-Kaveh, M. Raissi, Neural Networks for the Analysis and Design of Domes, International journal of space structures, vol. 18, no. 18, 2003

- علیرضا خالو- مرتضی رئیسی دهکردی، عملکرد دالهای دو طرفه بتنی مسلح به ورقهای فولادی سوراخدار ، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، شماره 27، 1380

- علی کاوه- مرتضی رئیسی دهکردی، کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی تغییر شکل سازه های گنبدی تحت اثر باد، نشریه بین المللی علوم مهندسی، شماره 2، جلد 18، 1386

CONFERENCE PAPERS

( in English )

- A-Kaveh, M. Raissi, RBF and BP Neural Networks for Design of Domes, 5th Conference for Space structures, Surrey, UK, 2002

- A-Kaveh, M. Raissi, RBF and BP the Prediction of Displacements and Design of Schwedler Domes, 7th International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil and Structural Eng., Netherlands, 2003

- G. Ghodrati, M. Raissi Dehkordi, A. Bagheri, Generation of Artificial Earthquakes Records with Nonstationary Kanai-Tajimi Model and Wavelet Transform, International Symposium of Innovation & Sustainability of Structures in Civil Eng., Southeast Uni., China, 2006

- G. Ghodrati, M. Raissi Dehkordi, S. R. Massah, F. Mofhaddam, Evaluation of Design for Cold Formed Steel Building with Bearing Wall under Iranian Seismic Provisions, 8th International Conference on Steel , Spaces & Composite Structures , K.Lampur, Malaysia, 2006

- G. Ghodrati, M. Raissi Dehkordi, S. A. Razavian, M. A. Farrokhi, Evaluation of Horizental Seismic Hazard of Karaj, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Eng. , Thessaloniki, Creece, 2007

- M. Raissi Dehkordi, G. Ghodrati, F. Ahmadinejad, B. Mohebi, Seismic Performance of RC Bridge in Tehran, 8th International Conference on Steel , Spaces & Composite Structures , Hong Kong, 2008

- G. Ghodrati, M. Raissi Dehkordi, S.A. Razavian, Evaluation of Horizontal Seismic Hazard of Shiraz, 8th International Conference on Steel , Spaces & Composite Structures , Hong Kong, 2008

- G. Ghodrati, M. Raissi Dehkordi, S.A. Razavian and M. Koohhi, Evaluation of Horizontal Seismic Hazard of Shahrekord, International Conference on Earthquake Eng. , MERCEA08, Italy, 2008

- M. Raissi Dehkordi, Report Actions of State Organization of Schools Renovation in the fourth Development Program of I.R. of Iran, See6, Iran, 2011

- A.Mahdizadeh, M.Raissi, J.Borzouie, Report on Retrofit Procedure of School Buildings in Islamic Republic of Iran, 15 WCEE, Portugal, 2012

- A.Mahdizadeh, J.Borzouie, M. Raessi, New Approach to seismic Rehabilitation of Masonry School Buildings, , 15 WCEE, Portugal, 2012

- J.Borzouie, M.Yekrangnia, A.Mahdizadeh, H.Seyri, M.Raissi, Financial analysis of retrofitting projects and its role in decision making, 15 WCEE, Portugal, 2012

- M. Yekrangnia, A. Mahdizadeh, H. Seyri, M. Raessi,Seismic Performance Improvement of Masonry Buildings by WSBI Method, 15 WCEE, Portugal, 2012

CONFERENCE PAPERS

( in Persian )

- مرتضی رئیسی دهکردی، تجربه مقاوم سازی مدارس در کشور، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ایران، 1389

- مرتضی رئیسی دهکردی، فرآیند بهسازی لرزه ای مدارس در کشور، مباحثی در مهندسی زلزله و زلزله اخیر آذربایجان ، ایران، 1391

- مرتضی رئیسی دهکردی- مهدی اقبالی، آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، ایران، 1392

- مرتضی رئیسی دهکردی- مهدی اقبالی، مقایسه آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی و مهاربندی همگرا، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، ایران، 1392

- مرتضی رئیسی دهکردی- مرتضی علیزاده اسفیونی، بررسی مهاربندی کمانش ناپذیر فولادی ساخته شده با نبشی، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، ایران، 1392

- محسنعلی شایانفر- علیرضا رضائیان- مرتضی رئیسی دهکردی- علی کوهرخی، بررسی ضوابط و الزامات مربوط به طراحی آئین نامه ای دیوار برشی فولادی، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، ایران، 1392
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.12076.24939.fa.html
برگشت به اصل مطلب