دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال اول 97-1396 دانشجویان آموزش الکترونیکی مقطع تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/13 | 
تاریخ امتحان نوبت اول 9 صبح نوبت دوم 11 صبح نوبت سوم 14 بعد از ظهر
شنبه
 96/10/23
یک شنبه
  96/10/24
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت د- جلائی
سالن امتحانات
دوشنبه
 96/10/25
 
سه شنبه
 96/10/26
 
 
مدیریت ماشین آلات ساخت  کلاس 6
چهار شنبه 96/10/27  
 
مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی د- شیرزادی سالن امتحانات
شنبه
 96/10/30
روش ساخت د- میرولد سالن امتحانات
 
مدیریت مالی و حسابداری پروژه د- سجادی  کلاس 6 تحلیل و طراحی سیستم ها د- شیرزادی جاوید کلاس 6
یکشنبه
 96/11/1
برنامه ریزی و کنترل پروژه د- قدوسی سالن امتحانات
 
دوشنبه
 96/11/2
مدیریت خطر پروژه د- نصیرزاده سالن امتحانات
سه شنبه
96/11/3
مدیریت مقررات پیمان د- خانزادی  سالن امتحانات
چهار شنبه 96/11/4  
 
فناوری بتن خاص کلاس 6
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.51980.fa.html
برگشت به اصل مطلب