اداره تربیت بدنی- مسابقات ورزشی
انواع مسابقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسابقات المپیاد

مسابقات منطقه ای

مسابقات درون دانشگاهی

مسابقات خوابگاه ها

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.5687.6444.fa.html
برگشت به اصل مطلب