اداره تربیت بدنی- فعالیت های اجرایی
فعالیت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فعالیت های اجرایی تربیت بدنی

 اجرای مسابقات جاده تندرستی خوابگاه دختران

اجرای مسابقات فوتبال درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات آمادگی جسمانی خوابگاه دختران

اجرای مسابقات تنیس روی میز درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات فوتسال درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات شنا درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات فوتسال خوابگاه داخل پسران

اجرای مسابقات دوومیدانی درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات دوچرخه سواری درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات سنگنوردی درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات فوتسال خوابگاه مجیدیه

اجرای مسابقات طناب کشی خوابگاه دختران

اجرای مسابقات فوتسال خوابگاه حکیمیه

اجرای مسابقات دوچرخه سواری خوابگاه دختران

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه رشید

اجرای مسابقات طناب بازی خوابگاه دختران

اجرای مسابقات کاراته درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات فوتسال خوابگاه جشنواره

اجرای مسابقات بدمینتون درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات فوتسال خوابگاه فرجام

اجرای مسابقات دسترشته خوابگاه دختران

اجرای  مسابقات دو همگانی درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات انتخابی تیم شنا دختران

اجرای مسابقات المپیاد دوومیدانی دختران

اجرای مسابقات المپیاد شنا دختران

اجرای مسابقات المپیاد کاراته دختران

اجرای مسابقات المپیاد والیبال پسران

اجرای مسابقات المپیاد بسکتبال پسران

اجرای مسابقات المپیاد شنا پسران

اجرای مسابقات المپیاد جودو پسران

اجرای مسابقات المپیاد تنیس روی میز پسران

اجرای مسابقات المپیاد هندبال پسران

اجرای مسابقات المپیاد کشتی آزاد پسران

اجرای مسابقات المپیاد کاراته پسران

اجرای مسابقات المپیاد کشتی فرنگی پسران

اجرای مسابقات المپیاد دو ومیدانی پسران

اجرای مسابقات فوتسال درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات تنیس روی میز درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات آمادگی جسمانی درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات بسکتبال درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات دوومیدانی درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات والیبال درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه داخل پسران

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه مجیدیه

اجرای مسابقات شطرنج درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه حکیمیه

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه رشید

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه جشنواره

اجرای مسابقات ژیمناستیک درون دانشگاه دختران

اجرای مسابقات والیبال چند جانبه پسران

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه فرجام

اجرای مسابقات دفاع شخص درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات فوتسال بین خوابگاهی پسران

اجرای مسابقات والیبال خوابگاه دختران

اجرای مسابقات تنیس روی میز بین خوابگاهی پسران

اجرای مسابقات شطرنج بین خوابگاهی پسران

اجرای مسابقات بسکتبال چندجانبه پسران

اجرای مسابقات آمادگی جسمانی بین خوابگاهی پسران

اجرای مسابقات آمادگی جسمانی خوابگاه دختران

اجرای مسابقات دو همگانی پسران

اجرای مسابقات تیراندازی درون دانشگاهی دختران

اجرای مسابقات بسکتبال خوابگاه دختران

اجرای جوپار (گروه کوهنوردی)

اجرای مسابقات بدمینتون خوابگاه دختران

اجرای مسابقات دوچرخه سواری(عبور از مانع) درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات شطرنج درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات تنیس روی میز درون دانشگاهی پسران

اجرای مسابقات تنیس روی میز خوابگاه دختران

اجرای مسابقات انتخابی تیم تیراندازی دختران

اجرای آماده شدن برای انجام مسابقات منطقه ای (تدارکاتی)

اجرای مسابقات منطقه ای تنیس روی میز دختران

اجرای مسابقات منطقه ای فوتسال دختران

اجرای مسابقات منطقه ای تیراندازی دختران

اجرای مسابقات منطقه ای آمادگی جسمانی دختران

اجرای مسابقات منطقه ای شطرنج دختران

اجرای مسابقات منطقه ای سنگنوردی دختران

اجرای مسابقات منطقه ای والیبال (دسته ۲) دختران

اجرای مسابقات منطقه ای بسکتبال (دسته ۲) دختران

اجرای مسابقات منطقه ای بدمینتون دختران

اجرای مسابقات منطقه ای تنیس دختران

اجرای مسابقات منطقه ای تیر وکمان دختران

اجرای مسابقات منطقه ای تکواندو دختران

اجرای مسابقات منطقه ای شمشیربازی دختران

اجرای مسابقات منطقه ای اسکیت دختران

اجرای مسابقات منطقه ای دوچرخه سواری دختران

اجرای مسابقات منطقه ای طناب بازی دختران

اجرای مسابقات منطقه ای فوتسال پسران

اجرای مسابقات منطقه ای بدمینتون پسران

اجرای مسابقات منطقه ای تنیس پسران

اجرای مسابقات منطقه ای وزنه برداری پسران

اجرای مسابقات منطقه ای تکواندو پسران

اجرای مسابقات منطقه ای کانگ فوتوآ پسران

اجرای مسابقات منطقه ای دارت پسران

اجرای مسابقات منطقه ای تیرو کمان پسران

اجرای مسابقات منطقه ای تیراندازی پسران

اجرای مسابقات منطقه ای سنگنوردی پسران

اجرای مسابقات منطقه ای آمادگی جسمانی پسران

اجرای مسابقات منطقه ای شنا پسران

اجرای مسابقات منطقه ای شطرنج پسران

اجرای مسابقات منطقه ای هندبال پسران

اجرای مسابقات منطقه ای کشتی آزاد پسران

اجرای مسابقات منطقه ای کشتی فرنگی پسران

اجرای مسابقات منطقه ای کاراته پسران

تهیه وتنظیم تقویم ورزشی برای یک سال تقویمی

تهیه و تنظیم بودجه مورد نیاز برای هر سال مالی

برگزاری مسابقات مختلف ورزش درون دانشگاهی

درون خوابگاهی ، درون دانشکده ای برای دانشجویان

تلاش درجهت توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز دانشگاه

تلاش درجهت توسعه فعالیت های ورزشی فرحبخش درطبیعت

برگزاری کلاسهای فوق برنامه ورزشی دررشته های مختلف

انتخاب، تدارک، تجهیز و اعزام تیم های منتخب دانشگاه به مسابقات قهرمانی

و مسابقات منطقه ای دانشگاه ها

برگزاری مسابقات مختلف ورزش برای کارکنان دانشگاه

انتخاب انجمن های مختلف ورزشی.

برنامه ریزی وسازماندهی جهت بهره وری و استفاده بهینه از امکانات وسالن های ورزشی

 فرایندهایی که به ارائه خدمات بهتر تربیت بدنی دانشگاه منجر می شود

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.5669.6400.fa.html
برگشت به اصل مطلب