اداره تربیت بدنی- منو مخفی کلاس آموزشی
برنامه های ورزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 برنامه های ورزش دانشجویی

1- تدوین تقویم ورزش درون دانشگاهی.(کوتاه مدت) 2- برگزاری مرتب مسابقات درون دانشگاهی در طی دو نیمسال.3- تشکیل تیم های ورزشی دانشجویان دختر و پسر جهت شرکت در بازیهای دانشجویی و المپیادهای دانشجویی 4- تشویق هر چه بیشتر دانشجویان به شرکت در فعالیتهای ورزشی (افزایش کمی) و ایجاد فرصت های مناسب. 5- برگزاری مسابقات بین دانشگاهی در رشته های ورزشی که تربیت بدنی وزارت علوم مسابقات آنها را برگزار نمی کنند. 6- تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی(خوابگاه ها، دانشکده ها و تخصصی)

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4864.6406.fa.html
برگشت به اصل مطلب