اداره تربیت بدنی- منو مخفی
فرم گزارشات مسابقات ورزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فرم گزارشات مسابقات ورزشی (برون دانشگاهی)

  

   عنوان رشته ورزشی:

 محل برگزاری:

 تاریخ برگزاری: شروع ..................... خاتمه ........................

 

 

  نوع مسابقات: منطقه ای    قهرمانی       کشوری            المپیاد

 

  

  1-- تعداد تیم های شرکت کننده با ذکر نام:

 

 

  2- اظهار نظر در خصوص سطح و کیفیت فنی برگزاری مسابقات:

 

 

  2،1- محاسن:

 

 

  2،2- معایب:

 

   3- اظهار نظر کلی در خصوص نحوه پذیرائی، تغذیه، اسکان و ایاب و ذهاب:

 

   4- جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در مسابقات:

    4،1- تعداد نفرات شرکت کننده:

    4،2- عناوین کسب شده انفرادی:

 

 

  4،3- عناوین کسب شده تیمی:

 

 

  4،4- اظهارنظر در خصوص نتایج کسب شده دانشگاه

  

 

  5- نظرات و پیشنهادات برای بهبود شرایط تیم دانشگاه:

 

  نام و نام خانوادگی کارشناس:

 تاریخ و امضاء:

   

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4856.10137.fa.html
برگشت به اصل مطلب