اداره تربیت بدنی- منو مخفی
آئین نامه ورزش کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آئین نامه توسعه و تجهیز ورزش کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران

 مقدمه: بمنظور صیانت تندرستی جسمی و روانی کارکنان دانشگاه که موجب شادابی و افزایش روحیه و اعتلاء توان خدمتی آنان می گردد و با عنایت به تصویبنامه شماره 61056/ ت 18327/ه مورخ 4/5/76 هیأت محترم وزیران و آئین نامه تشکیل شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه مصوبه شهریور ماه 1379 وزارت علوم, تحقیقات و فناوری این آئین نامه تهیه و تنظیم و پس از تصویب هیأت رئیسه محترم دانشگاه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 1- جهت تعیین و تنظیم سیاستها و برنامه ها و ارتقاء کیفیت خدمات ورزشی کارکنان, (شورای ورزش کارکنان دانشگاه) که منبعد شورا نامیده می شود, متشکل از رؤسای کلیه انجمن های تخصصی و همگانی ورزش کارکنان مرد و زن, نماینده مدیر کل امور تربیت بدنی, نماینده مدیر کل امور اداری و نماینده شورای کارکنان دانشگاه در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تشکیل میگردد. عضویت حداقل یک نفر از بانوان کارمند ورزشکار در شورا الزامی است.

ماده 2- وظایف و اختیارات شورا - تهیه و تنظیم ساستها و خط مشی های ورزش کارکنان در قالب خط مشی کلان چون شورای ورزش دانشگاه - تهیه و تنظیم برنامه های کلی ورزش کارکنان - تصویب تقویم و برنامه عملیاتی فعالیتهای ورزشی سالیانه کارکنان شامل برنامه تمرینات مسابقات و اردوهای ورزشی درون و برون دانشگاهی - بررسی و تأیید بودجه ورزش کارکنان بنا به پیشنهاد انجمن های تخصصی و همگانی ورزشی و پیشنهاد آن جهت سیر مراحل تصویب به مراجع ذیربط دانشگاه - تصویب برنامه سالیانه خرید و نوسازی وسائل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز کارکنان ورزشکار پیشنهاد شده توسط انجمنهای تخصصی و همگانی ورزشی - تقویت و توسعه ورزش همگانی و صبحگاهی بین کارکنان دانشگاه و تهیه مقدمات و بستر لازم برای انجام آن - ارتقاء کیفیت خدمات ورزشی کارکنان از طریق طراحی و توسعه ساز و کارهای مناسب - نظارت کلی بر فعالیتهای ورزشی کارکنان - بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات واصله برای ارتقاء سطح خدمات ورزشی کارکنان - نظارت کلی بر عملکرد انجمنهای تخصصی و همگانی ورزشی کارکنان و ارزیابی نحوه فعالیت یکساله آنان - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ادواری و سالیانه جهت ارائه به مراجع ذیربط درون و برون دانشگاهی - تهیه و تدوین آئین نامه اجرای شورا

ماده3- دبیرخانه شورا در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه مستقر خواهد بود و جلسات شورا حداقل ماهیانه یکبار تشکیل خواهد گردید. دبیر و رئیس شورا توسط اعضاء انتخاب و پس از تأیید صلاحیت آن توسط مدیر کل امور تربیت بدنی وظایف و مسئولیت های محوله را به انجام خواهند رساند.

ماده4- اعضاء شورا به مدت 2 سال و با حکم مدیر کل امور تربیت بدنی دانشگاه مشغول انجام وظایف محوله خواهند بود. احکام دبیر و رئیس شورا توسط رئیس شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه صادر خواهد گردید.

ماده5- وظایف و مسئولیت های رئیس شورا عبارت است از: - پیگیری مصوبات شورا جهت اجرائی نمودن آن در داخل و خارج از دانشگاه - ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه - دفاع از پیشنهادات و نظرات شورا در شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه - برقراری ارتباط با شورای ورزش کارکنان سایر دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی بمنظور ایجاد و هماهنگی و وحدت رویه در تنظیم سیاستها, خط مشی ها و برنامه های اجرائی ورزش کارکنان دولت - ایفای وظایف نمایندگی ورزش کارکنان دانشگاه, در شوراهای ورزش کارکنان دولت و وزارت متبوع

ماده6- وظایف و مسئولیت های دبیر شورا عبارتند از: - انجام امور اداری و دفتری دبیرخانه شورا - تهیه و تنظیم دستور جلسات و مصوبات شورا - ارسال دعوتنامه کتبی جهت حضور اعضاء در جلسات رسمی و اضطراری شورا - گردآوری نظرات و پیشنهادات انجمنهای تخصصی ورزشی کارکنان جهت طرح در شورا - جمع آوری پیشنهادات و نظرات کارکنان دانشگاه در خصوص اعتلاء فعالیت های ورزشی کارکنان و طرح آن در شورا - اطلاع رسانی به کلیه همکاران دانشگاهی در حوزه ورزش کارکنان - پیگیری نحوه اجرای مصوبات و تصمیمات شورا و ارائه گزارش های لازم به شورا

ماده 7- ساختار و ارکان ورزش کارکنان

 الف- شورای ورزش کارکنان

 ب- انجمنهای تخصصی ورزشی آقایان و بانوان

پ- انجمن ورزشهای همگانی و عمومی آقایان و بانوان

ماده8- انجمنهای ورزشی تخصصی و همگانی متشکل از کلیه اعضای گروه ورزشی مورد نظر خواهند بود که تحت نظارت کلی شورای ورزش کارکنان وظایف و مسئولیتهای محوله را انجام خواهند داد. اعضای گروه ورزشی از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و یکنفر را بعنوان دبیر انجمن انتخاب خواهند نمود. احکام دبیر و رؤسای انجمنهای ورزشی تخصصی و همگانی پس از تأیید صلاحیت آنان توسط مدیر کل امور تربیت بدنی دانشگاه به مدت یک سال صادر خواهد گردید. دبیر و رئیس انجمن ورزشی باید نصف بعلاوه یک آراء اعضاء انجمن را کسب نمایند. مراحل برگزاری انتخابات سالیانه با نظارت نماینده شورای ورزش کارکنان و نماینده مدیر کل امور تربیت بدنی صورت خواهد پذیرفت.

 ماده9- وظایف و اختیارات رئیس انجمنهای ورزشی تخصصی و همگانی کارکنان عبارت است از:

 - تهیه و تنظیم برنامه های ورزشی انجمن متضمن برنامه تمرینات و مسابقات درون و برون دانشگاهی و اردوهای ورزشی - برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبار مورد نیاز سالیانه - برآورد وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز سالیانه - تهیه و تنظیم شرایط عضویت درانجمن و توسعه مشارکت کارکنان - نظرت بر نحوه توزیع امکانات و تسهیلات ورزشی بین اعضاء - نظارت بر مراحل انتخاب مربیان واجد شرایط برای پیشبرد اهداف و برنامه ها و ارزیابی نحوه عملکرد آنان - نظارت بر نحوه حضور و غیاب اعضای انجمن در برنامه تمرینات, مسابقات و اردوهای ورزشی و تأثیر دادن آن در مراحل تصمیم گیری - عضویت و شرکت فعال و مؤثر در جلسات شورای ورزش کارکنان - تهیه تنظیم و ارائه پیشنهادات لازم به شورای ورزش کارکنان جهت ارتقاء سطح فعالیتهای ورزشی انجمن - تهیه گزارش های عملکرد ادواری و سالیانه انجمن جهت ارائه به شورای ورزش کارکنان - تشکیل مستمر جلسات انجمن بصورت فصلی و ارائه گزارش فعالیت به اعضای انجمن - انجام سایر وظایف محوله توسط شورا

ماده 10- وظایف دبیر انجمنهای ورزش تخصصی و همگانی کارکنان عبارتند از:

 - انجام امور اداری و دفتری انجمن - اطلاع رسانی به اعضای انجمن جهت حضور در برنامه تمرینات, مسابقات و اردوهای ورزشی مصوب - تشکیل جلسات انجمن و دعوت کتبی اعضاء جهت حضور در جلسات - تهیه و تنظیم صورتجلسات انجمن - جمع آوری نظرات و پیشنهادات اعضاء جهت طرح در جلسات انجمن

ماده11- زمان انجام فعالیتهای ورزشی کارکنان دانشگاه اعم از تمرینات و مسابقات دو ساعته میباشد که در صورت موافقت و شرایط خااص (مسابقات برون دانشگاهی) با پیشنهاد مدیر کل امور تربیت بدنی و تصویب معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه تا 4 ساعت دیگر قابل افزایش می باشد.

تبصره1- برنامه تمرینات و مسابقات ورزشی کارکنان باید بنحوی تنظیم گردد که به فعالیت ها و مأموریت های اصلی حوزه های ستادی و اجرائی دانشگاه لطمه ای وارد نشود.

 تبصره 2- در صورتیکه مسابقات و اردوهای ورزشی مصوب کارکنان در خارج از دانشگاه برگزار شود, کارکنان ورزشکار با استفاده از مأموریت اداری به محل عزیمت خواهند نمود.

ماده 12- اعتبارات و منابع مالی لازم برای فعالیتهای ورزشی کارکنان دانشگاه (اعم از برنامه تمرینات, مسابقات, اردوهای ورزشی, حق الزحمه مربیان, خرید وسایل و ملزومات ورزشی, تأمین جوایز و هدایا و ....) از محل مجوز بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه کشور (به میزان 1% از اعتبارات دانشگاه برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش) تأمین و پرداخت خواهد گردید.

ماده 13- مدیر کل امور تربیت بدنی دانشگاه مؤظف است با ملحوظ نمودن برنامه های مصوب شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه و شورای ورزش کارکنان, بسترهای لازم را برای اجرای فعالیت های ورزشی کارکنان دانشگاه تمهید و تسهیل نماید. این برنامه ها باید بنحوی تنظیم و اجرا شود تا به مأموریت اصلی حوزه تربیت بدنی و ورزش دانشجویی خدشه ای وارد نگردد.

ماده 14- بمنظور قدردانی و تشویق کارکنان ورزشکار ممتاز که در مسابقات درون و برون دانشگاهی مشارکت و افتخاراتی را برای ورزش کارکنان و دانشگاه کسب می نمایند جوایز و هدایایی از محل اعتبارات مربوط طبق جدول پیوست این آئین نامه پرداخت خواهد شد.

ماده 15- به منظور جبران خدمات و کوشش های کارکنانی که در مسئولیت های اجرائی و اداری شورای ورزش کارکنان و انجمن های ورزشی فعالیت می نمایند, علاوه بر ساعات اضافه کاری عادی دانشگاه حق الزحمه ای از اعتبارات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد. 

 

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4856.10058.fa.html
برگشت به اصل مطلب