دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دکتر علیرضایی
مقالات ارائه شده در کنفرانسها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/21 | 
 

 

More new features of data envelopment analysis online software/ The 25th Euro Conference on OR/ 2012/07/07

 

Balance of DMUs with regards to strategies/ the 4th natioanl conference on dea/ ۱۳۹۱/۰۶/۰۸

 

the extended malmquist index: measuring the effect of the imposed/ the 10th international conference on dea/ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

 

 

طراحی نظام مانیتورینگ عملکرد شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها.چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات/۱۳۹۰/۰۲/۲۸

DEA بررسی مدل غیرخطی تخصیص منابع مبتنی بر تفسیر مجدد/چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات/۱۳۹۰/۰۲/۲۸

 اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل در شرکت های برق منطقه ای/هشتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق/۱۳۹۰/۱۰/۲۸

Multiple Time Periods Facilities of DEAOS; Malmquist Index and its Decompositions,IFORS 2011

Bank Branches Evaluation using Data Envelopment Analysis: System Development,DEA2011

,DEA2011 ,Large Loans Management: Loan Portfolio Selection

Large Loan Management: Loan Package Calculation, DEA2011

Enterprise Risk Calculation Using Data Envelopment Analysis ,DEA2011 

,4th International Conference of Iranian Operations Research Society ,External non-discretionary variables in Data Envelopment Analysis

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.2783.27250.fa.html
برگشت به اصل مطلب