دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اعضاء هیات علمی
لیست پایان نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  سال دفاع

  دانشگاه

 دکترا/ارشد

  گردآورنده

  عنوان پایان نامه

 شماره

  79

  آزاد کرج

  ارشد

  مریم شاهی

  نمودارهای گسسته ناپایدار گودانو برای امواج ضربه ای دائم

  1

  80

  آزاد کرج

  ارشد

  نجم الدین نوری

  حل عددی مسائل مقادیر مرزی غیر عادی با استفاده از اسپلاین

  2

  80

  آزاد کرج

 

  ارشد

  بهنام فرنام

  کاربرد اسپلاین برای حل معادله دیفرانسیل معمولی

  3

  80

  آزاد کرج

 

  ارشد

  اسماعیل یوسفی

  حل عددی مسائل مقدار مرزی با استفاده از تابع سینک

  4

  81

  آزاد کرج

 

  ارشد

  رضا جلیلان

  روش های تکراری جهت حل دستگاههای خطی بزرگ

  5

  81

  علم و صنعت

  ارشد

  حسن بابایی

  تصمیم روشی تکراری فوق تخفیف SOR و ماتریس های پلکانی (استیر)

  6

  81

  علم و صنعت

  ارشد

  حسین رستمی

  تئوری نوسان و حل عددی مسائل اشتروم لیوویل

  7

  82

  علم و صنعت

  ارشد

  سامان سیادتی

  حل عددی دستگاه معادلات غیر خطی

  8

  83

  علم و صنعت

  ارشد

  روح اله خیر خواه قمی

  حل عددی معادلات ناویراستوکس به روش کالوکیشن طیفی با تکنیک جداسازی

  9

  83

  علم و صنعت

  ارشد

  زهره پاشازاده

  روش ویولت گالرکین و کاربرد آن در روند مجزا سازی

  10

  83

  علم و صنعت

  ارشد

  زهره لالی

  مسائل درونیابی دو متغیره

  11

  84-83

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  الیا جعفر زاده

  گرادیان مزدوج و روش های وابسته

  12

  84

  آزاد اسلامی

  ارشد

  ابراهیم نظری

  روشهای عددی برای حل مسائل مقدار مرزی obstacle

  13

  85

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  علی اکبر کاهه

  کاربرد اسپلاین های درجه فرد برای حل مسائل مقدار مرزی

  14

  85

  علم و صنعت

  ارشد

  وحید کاظمی

  حل معادله Fisher-Kolmogrov

  باروش اسپلاین

  15

  86

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  فریبا براتی

  کاربرد اسپلاین های غیر چند جمله ای برای حل مسائل مقدار مرزی

  16

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  زهره دهقانی

  روش حل مسائل مقدار مرزی با شرط مرزی غیر خطی

  17

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  عماد رسولی

  ولا غوزی

  حل عددی مسائل مقادیر مرزی غیر عادی مختل شده با استفاده از اسپلاین کششی

  18

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  لیلا محمد نیا

  اسپلایز صفحات نازک در مدل سازی سطح زمین و مقایسه با روش اسپلاین درجه سوم طبیعی هموار

  19

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  غزال ایزدی

  معادلات دیفرانسیل تآخیری

  20

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  نرگس اطروشی

  حل مسائل مقدار مرزی غیر عادی به وسیله اسپلاین درجه ششم

  21

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  محمد قاسمی

  حل عددی مسائل مقدار مرزی منفرد با کاربرد در فیزیولوژی

  22

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  علی پارسا

  تقریب معادلات انتگرالی

  23

  86

  علم و صنعت

  ارشد

  الهام شریعت ناصری

  یک تقریب هموار برای حل معادله مرتبه چهارم بر اساس

  اسپلاین های غیر چند جمله ای

  24

  86

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  سهیل سعادت

  حل عددی معادلات با مشتقات جزئی - معمولی

  25

  87

  پیام نور

  ارشد

  لیلا عارف

  کاربرد اسپلاین های درجه چهار و پنج در جواب عدی مسائل مقدار مرزی مرتبه چهار

  26

  87

  علم و صنعت

  ارشد

  محمد جواد اجاقی

  تقویت سینک برای حل معادلات پواسن و شبه پواسن

  27

  87

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  محمود حسنی

  روش تجزیه آدو میان و اصلاح آن برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی

  28

  87

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  فرانک ربیعی

  حل معادلات دیفرانسیل تاخیری با استفاده از روش دانگ کوتا

  29

  88

  علم و صنعت

  ارشد

  مهدی ساطورزن

  روش هم محلی بر اساس اسپلاین برای حل عددی معادلات دیفرانسیل

  30

  88

  علم و صنعت

  ارشد

  راحله یار محمد توسکی

  کاربرد اسپلاین متعامد برای معادلات با مشتقات جزئی

  31

  88

  علم و صنعت

  ارشد

  علی پارسا

  تقریب معادلات انتگرالی

  32

  86

  علم و صنعت

 

  ارشد

  سمیرا عزت روش

  حل معادلات انتقال آلودگی در آب های زیر زمینی

  33

  89

  آزاد تهران مرکز

  ارشد

  حمیده خراسانی

  عدت حالت موثر و کاربردهای آن

  34

  89

  علم و صنعت

  ارشد

  فریده اکبری فرد

 

  روش های عناصر متناهی برای

  حل معادلات دیفرانسیل جزئی

  35

  89

  علم و صنعت

  ارشد

  مریم حاجی صادق اصفهانی

  کاربرد روش حجم متناهی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

  36

  89

  آزاد تهران مرکزی

  ارشد

  جواد عطارد

  حل مسائل انتشار

  37

  90

  علم و صنعت

  ارشد

  سید حمید حسینی

  توابع اسپلاین و چند جمله ای های متعامد

  38

  90

  علم و صنعت

  ارشد

  نازنین طور سوادکوهی

  روش های هم محلی برای حل مسائل مقدار مرزی مرتبه دوم غیر عادی

  39

  90

  علم و صنعت

  ارشد

  ساناز کریمیان

  حل عددی معادلات دیفرانسیل فازی و کاربردهای آن

  40

 

  استاد مشاور

   

  شماره

  عنوان پایان نامه

  گردآورنده

  دکترا/ارشد

  

  دانشگاه

  سال دفاع

  1

  حرکت سیال در هیدروسیکلون

  فرهاد نجاری لواسانی

  ارشد

  علم و صنعت

  81

  2

  روش ریاضی در حل مسائل نفوذ حرارت

  کاووس توکلی

  ارشد

  علم و صنعت

  82

  3

  پیاده سازی عددی تابع والش برای معادلات انتگرال دوبعدی

  سوسه آندریانیس

  ارشد

  خواجه نصیر

  85

  4

  حل عددی مسائل هدایت گرمایی معکوس از نوع خطی و غیر خطی

  رضا پورقلی

  ارشد

  علم و صنعت

  86

  5

  قواعد انتگرال گیری عددی گاوس چبیشف بهبود یافته

  ویدا خجسته اقبال

  ارشد

  آزاد تهران مرکزی

  86

  6

  ساده سازی محاسبات چند جمله ای های آدومیان درتقریب معادلات انتگرالی فردهلم

  باقر کرامتی

  دکترا

  علم و صنعت

  86

  7

  حل عددی معادلات انتگرال به کمک روش پترو – گالرکین و پری کاندیشنر

  محسن ربانی

  دکترا

  علم و صنعت

  86

  8

  شبه خطی سازی برای مسائل غیر خطی

  اسماعیل نجفی

  ارشد

  علم و صنعت

  87

  9

  حل معادلات انتگرالی هرشتاین

  به روش کالوکشین با استفاده از موجک های دابیشز

  نیما صلواتی

  ارشد

  علم و صنعت

  87

  10

  استفاده از توابع متعامد ثابت قطعه ای و توابع ترکیبی در حل معادلات انتگرال

  مصطفی نوری

  ارشد

  علم و صنعت

  87

  11

  روش تجزیه دامنه در حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از روش های طیفی

  جاویدی

  دکترا

  علم و صنعت

  88

  12

  حل عددی معادله ناویراستوکس

  صدیقه علی اکبری

  ارشد

  علم و صنعت

  88

  13

  حل عددی معادلات انتگرال خطی با استفاده از روش Sinc

  اعظم محمد قاسملو

  ارشد

  آزاد تهران مرکز

  89

  14

  حل عددی تعدادی از مسائل بیضوی شب ه خطی

  مجتبی رحیم لو

  ارشد

  علم و صنعت

  89

  15

  نابرابری توانی آنتروپی تعمیم یافته و خاصیت یکنوایی اطلاع

  سیده زهره سادات باریکانی

  ارشد

  علم و صنعت

  89

  16

  تقویت تابع سینک و حل عددی معادلات انتگرالی ولترا

  مهدی کریم پور

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  17

  شبیه سازی عددی مسائل انتشار موج مرتبط با معادله شرورگنر

  علی ساریخانی

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  18

  پارامترهای منظم سازی و کاربردی آن در حل دستگاههای خطی

  حدیثه سجادی فر

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  19

  روش تصویری برای سیستم های خطی نیمه معین و کاربردهای آن

  علی اکبر استوار

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  20

  روش های نیوتن و کاربردهای آن در حل برخی معادلات دیفراانسیلی با مشتقات جزئی

  زهرا کمیجانی

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  21

  روش های هم محلی سینک در حل عددی معادلات انتگرال منفرد ضعیف فردهلم

  جمال علمی

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  22

  همگرایی روش هم محلی اسپلاین برای معادلات انتگرالی ولترا

  عبداله لطفی

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  23

  بررسی وجود جواب و حل عددی دسته ای از معادلات انتگرال تابعی غیر خطی با استفاده از پایه موجک

  پریا میرزایی علی آبادی

  ارشد

  علم و صنعت

  90

  24

  رهیافتی تحلیلی بر معادلات دیفرانسیل کسری و کاربرد های آن

  خسرو سایه وند

  دکترا

  علم و صنعت

  90

  25

  کاربرد توابع پایه شعاعی در تقریب

  احسان محبیان فر

  ارشد

  علم و صنعت

  90

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.2529.24006.fa.html
برگشت به اصل مطلب