دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- تماس با دانشکده
تماس با دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/16 | 
 

ارتباط با دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

 
تلفن دفتر دانشکده : ۱-۷۳۲۲۵۴۰۰ (۹۸۲۱+) 
فاکس : ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+) 
ایمیل دفتر دانشکده : math [AT] iust.ac.ir 
آدرس : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی  و علوم کامپیوتر
کدپستی : ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴  

 

راهنمای تلفن دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 
حوزه ریاست اعضای هیئت علمی
رئیس دانشکده (دکتر سمانه مشهدی) ۷۳۲۲۵۴۰۲ گروه آموزشی ریاضی محض
مسئول دفتر ریاست (خانم هاجر بختیاری) ۷۳۲۲۵۴۰۰-۷۳۲۲۵۴۰۱ دکتر مهدی علائیان ۷۳۲۲۵۴۲۰
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر زهره مستقیم) ۷۳۲۲۵۴۳۰ دکتر مسعود هادیان ۷۳۲۲۵۴۶۹
معاون پژوهشی (دکتر رضا احمدی) ۷۳۲۲۵۴۹۳ دکتر اسداله آقاجانی  ۷۳۲۲۵۴۹۱
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر محمدباقر قائمی ۷۳۲۲۵۴۱۲
مدیران گروه آموزشی دکتر اکبر دهقان نژاد ۷۳۲۲۵۴۰۶
دکتر مهدی نجفی خواه ۷۳۲۲۵۴۲۶
مدیر گروه محض (دکتر سمیه سعیدی نژاد) ۷۳۲۲۵۴۰۴ دکتر رضا سعادتی ۷۳۲۲۵۴۲۱
مدیر گروه کاربردی (دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی) ۷۳۲۲۵۴۶۹ دکتر زهره مستقیم ۷۳۲۲۵۴۲۵
مدیر گروه علوم کامپیوتر (دکترجواد وحیدی) ۷۳۲۲۵۴۲۴ دکتر سمانه  مشهدی  ۷۳۲۲۵۴۶۳
مدیر فرهنگی (دکتر جواد وحیدی) ۷۳۲۲۵۴۲۴ دکتر سمیه سعیدی نژاد ۷۳۲۲۵۴۰۴
دکتر پرستو کعبی نژاد ۷۳۲۲۵۴۱۸
آموزش دانشکده گروه آموزشی ریاضی کاربردی
کارشناس مسئول آموزش (خانم سارا کاویانی) ۷۳۲۲۵۴۱۰ دکتر رحمان فرنوش ۷۳۲۲۵۴۲۷
کارشناس تحصیلات تکمیلی (آقای مهدی عسکری پور) ۷۳۲۲۵۴۰۵ دکتر جلیل رشیدی نیا ۷۳۲۲۵۴۸۷
کارشناس دروس سرویس (آقای محسن چمنی) ۷۳۲۲۵۴۱۷ دکتر تورج نیک آزاد  ۷۳۲۲۵۴۰۹
حوزه معاونت پژوهشی دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی ۷۳۲۲۵۴۶۴
کارشناس امور پژوهش (خانم شبنم طالع) ۷۳۲۲۵۴۰۸ دکتر رضا احمدی  ۷۳۲۲۵۴۹۳
کارشناس آزمایشگاهها و مسئول وب سایت  (خانم شبنم طالع) ۷۳۲۲۵۴۹۲ دکتر مرتضی گرشاسبی ۷۳۲۲۵۴۹۷
حوزه مالی گروه آموزشی علوم کامپیوتر
کارشناس اموراجرائی (آقای امیرحسین امامی) ۷۳۲۲۵۴۲۳ دکتر مهدی علائیان ۷۳۲۲۵۴۲۰
مسئول مالی دانشکده ریاضی (خانم هاجر بختیاری) ۷۳۲۲۵۴۲۲ دکتر جلیل رشیدی نیا ۷۳۲۲۵۴۸۷
دکتر رحمان فرنوش ۷۳۲۲۵۴۲۷
دکتر مهدی نجفی خواه ۷۳۲۲۵۴۲۶
دکتر جواد وحیدی ۷۳۲۲۵۴۲۴
دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی ۷۳۲۲۵۴۶۴
دکتر ابراهیم اردشیر لاریجانی ۷۳۲۲۵۴۲۸
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19526.67715.fa.html
برگشت به اصل مطلب